KRS 0000500414   data wpisu 3.03.2014 r.

NIP 553-251-47-36

REGON 243502207

Rada Fundacji :

Przewodniczący Rady – Grzegorz Śleziak

Wice Przewodniczący

Członek Rady 

Zarząd Fundacji :

Prezes 

Siedziba : 

34-360 Milówka    Kol.Prusów 118

konto ETNO BANK : 97814010190014575620000010

e-mail : fundacja.lesnygrod@gmail.com

telefon kontaktowy : Prezes Fundacji 

Współrzędne GPS: N 49º32’47.87” E 19º07’14.44″

 

*************************************************************************************************

Str.1                                                                                                                      Milówka,25.11.2015 r.

               Sprawozdanie merytoryczne z działalności      

                         Fundacji Leśny Gród w  roku 2014.

 

 1. Dane Fundacji

Nazwa : Fundacja Leśny Gród

Forma prawna : fundacja

Numer w KRS : 0000500414

Data wpisu do KRS : 3.03.2014 r.

Numer NIP : 553-251-47-36

Numer REGON : 243502207

 

Dane adresowe

Siedziba i adres do korespondencji :  Kol. Prusów 118, 34-360 Milówka woj. Śląskie

Strona internetowa : www.lesnygrod.info

adres e-mail : fundacja.lesnygrod@gmail.com

 

 1. Zarząd Fundacji według aktualnego wpisu w KRS

Prezes Zarządu Fundacji Leśny Gród

 

 1. Cele statutowe Fundacji

 

– Głównym celem istnienia i działań Fundacji jest odbudowa po upadku i przywrócenie do funkcjonowania  parku rekreacyjno-edukacyjnego „Leśny Gród” w miejscowości Milówka  oraz kontynuowanie jego edukacyjnej, rekreacyjnej i proekologicznej funkcji, dla której został stworzony.

Str. 2

Ponadto :

– Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

– Ochrona różnorodności biologicznej fauny i flory, zwłaszcza rzadkich gatunków roślin i zwierząt w celach edukacyjnych.

– Popularyzowanie idei związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz prowadzenie działalności edukacyjnej przez upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju.

– Informowanie o aktualnych problemach ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania.

– Działania na rzecz zakładania, wspierania i rozwoju eko wiosek oraz innych ekologicznych wspólnot i społeczności lokalnych, dążących do zwiększenia stopnia swej samowystarczalności.

– Działania na rzecz poszukiwania, tworzenia, testowania, wdrażania i promocji rozwiązań ułatwiających eko wioskom i innym ekologicznym wspólnotom i społecznościom lokalnym osiągnięcie samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach życia.

– Promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zdrowych i naturalnych sposobów przetwarzania żywności oraz promocji produktów regionalnych.

– Działania kształtujące w społeczeństwie świadomość ekologiczną, zdrowy tryb życia i odżywiania.

– Działalność edukacyjna związana z profilaktyką zdrowia.

– Promocja twórczości intelektualnej, artystycznej i kulturalnej służącej integracji człowieka z przyrodą, naturą, Ziemią.

– Działalność socjalna na rzecz seniorów, a także wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem szczególnie niepełnosprawnych, osadzonych, po wyrokach sądowych, uzależnionych i po terapiach odwykowych z uzależnień.

– Działalność charytatywna i współpraca z innymi organizacjami w zakresie promowania ekologii i zdrowego stylu życia.

–  Działalność charytatywna na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Str.3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność „non for profit” związaną z prowadzeniem „Leśnego Grodu” w miejscowości Milówka, w ramach wspierania regionalnego ekorozwoju i turystyki.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w wymienionym poniżej zakresie, a całość dochodów z niej uzyskanych przeznacza na realizację celów statutowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opis głównych zdarzeń w 2014 r.

Fundacja została wpisana do KRS  3.03.2014 roku i przez cały 2014 rok prowadziła swoją działalność korzystając ze środków pochodzących z darowizn oraz ze zbiórki publicznej.

Do 1 maja 2014 roku , tj. do otwarcia parku „Leśny Gród” dla zwiedzających, Fundacja prowadziła prace polegające na wyczyszczeniu terenu parku ze śmieci, usunięciu niebezpiecznych elementów starej drewnianej infrastruktury, wytyczeniu nowych ścieżek , wyczyszczeniu części wolier i klatek dla zwierząt, zabiegów pielęgnacyjnych zastanych w katastrofalnym stanie roślin i oczek wodnych, naprawie instalacji elektrycznej oraz innych pracach zapewniających bezpieczeństwo i komfort zwiedzającym.

Większość prac wykonanych w 2014 r. na terenie parku to tylko najpilniejsze naprawy i pielęgnacja. Możliwość ich wykonywania zależała od posiadanych aktualnie środków oraz warunków atmosferycznych i dyspozycyjności ludzi, którzy za swoją pracę nie pobierali żadnego wynagrodzenia.

1 maja 2014 roku nastąpiło oficjalne otwarcie parku „Leśny Gród” dla zwiedzających. Ze względu na stan parku, w którym nadal trwały prace, Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą postanowił udostępnić zwiedzanie go na zasadzie wpłaty przez odwiedzających dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej, znajdującej się na terenie parku, zgodnie z pozwoleniem Wójta Gminy Milówka na zbiórkę publiczną ( Decyzja Nr 1/2014 z dnia 30.04.2014r.)

 

Str.4

Ze zbiórki publicznej na terenie parku oraz darowizn otrzymanych bezpośrednio na konto Fundacji , zostały między innymi zakupione  zwierzęta : kury ozdobne, króliki, gęsi oraz owce.

30.04.2014 r. Fundacja została zarejestrowana w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  – numer identyfikacyjny 069376941.

Dla zakupionych owiec rasy „Wrzos” – wpisanej do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych , powstała na terenie parku specjalna zagroda edukacyjna  przeznaczona głównie do prowadzenia działalności edukacyjnej w formie warsztatów dla dzieci  w ramach działalności nieodpłatnej Fundacji.

Rok 2014 to nie tylko sprzątanie i remonty po wielu latach zaniedbań, nie tylko prace bieżące z utrzymaniem i pielęgnacją roślin i opieką nad zwierzętami, to także okres działań związanych z odbudową wizerunku i znaczenia parku w regionie, nawiązywanie kontaktów z miejscowymi  jednostkami edukacyjnymi   i władzami tj. Gminą Milówka, Gminą Rajcza, Gminą Węgierska Górka oraz Nadleśnictwami Węgierska Górka i Ujsoły, a także organizacjami wspierającymi inicjatywy ratujące dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naturalnego.

11 października 2014 Rada Fundacji na nadzwyczajnym posiedzeniu dokonała zmiany składu Rady i Zarządu Fundacji Leśny Gród.

Zmiany te zostały wpisane do KRS w dniu 29.12.2014 r.

 1. Informacja o działalności gospodarczej

23.06.2014 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, ale do końca 2014 roku nie podjęła działań w ramach działalności gospodarczej.

 1. Uchwały Zarządu Fundacji

Zarząd Fundacji Leśny Gród w dniu 30.04.2014 r. podjął uchwałę

– Nr.1/2014 o gotowości parku „Leśny Gród” do otwarcia dla zwiedzających i o regulaminie wstępu na teren parku.

Str.5

 1. Uchwały Rady Fundacji

Rada Fundacji Leśny Gród, na nadzwyczajnym posiedzeniu  w dniu 11.10.2014 r. w Milówce, podjęła dwie uchwały :

– Nr. 2/2014 r. o wyborze nowego składu Rady Fundacji Leśny Gród.

–  Nr.3/2014 r. o wyborze nowego składu Zarządu Fundacji Leśny Gród.

 1. Informacja o uzyskanych przychodach
 2. a) środki z darowizn na konto : 5.971,91 zł
 3. b) środki pochodzące ze zbiórki publicznej : 6.881,88 zł

( * Fundacja uzyskała ponadto przychód z przyjęcia i oprowadzania grup zorganizowanych : 7.322, – zł )

9.Informacja o poniesionych kosztach

 1. a) realizację celów statutowych : 10.732,30 zł
 2. b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 8.094,18 zł
 3. c) działalność gospodarczą : 0 zł
 4. d) pozostałe koszty : 21,69 zł

 

 1. Informacje dodatkowe

Fundacja powstała w listopadzie 2013 roku z inicjatywy  Stowarzyszenia na rzecz ochrony Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego „ Rytm Ziemi” KRS 000478600  i  osoby  prywatnej, właściciela terenu i założyciela parku „Leśny Gród”  Grzegorza Śleziaka .

Zarówno członkowie Rady Fundacji jak i Zarządu nie pobierali z tytułu pełnionych funkcji żadnych wynagrodzeń w 2014 roku.

 

Str.6

Do ratowania Leśnego Grodu  z upadku zgłosiła się grupa osób z Łodzi i Krakowa, którzy opuścili swoje miasta, zwolnili się z pracy, zostawili rodziny i przyjaciół , sprzedali mieszkania i przyjechali do Milówki całkowicie poświęcając się już tylko temu celowi.

Zarząd i Członkowie Fundacji oraz wszyscy wolontariusze i sympatycy pracują zarówno fizycznie jak i koncepcyjnie, żeby stworzyć w nim od nowa wspaniałe miejsce do rekreacji , edukacji i wypoczynku w kontakcie z naturą w przepięknej scenerii Beskidu Żywieckiego.

***************************************************************

Fundacja w 2014 roku nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło. Nie wypłacała premii i nagród.

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. Nie tworzyła lokat bankowych. Zobowiązania regulowała na bieżąco.

Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego. Nie nabyła żadnej nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji żadna kontrola.

 

Fundacja Leśny Gród

Prezes Zarządu

Agata Cantini-Lipińska